Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

l.Definities en omschrijvingen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Eye Care Academy, die de door hem met de Koper als bedoeld in deze voorwaarden gesloten overeenkomst van koop en verkoop uitdrukkelijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Koper: degene die met de Verkoper als bedoeld in deze voorwaarden een overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden heeft gesloten.

Overeenkomst(en): elke tussen Koper en Verkoper als bedoeld in deze voorwaarden gesloten overeenkomst van koop van boeken, tijdschriften, abonnementen, advertentieruimte en van informatie(drager(s)) dan wel enig ander door de Verkoper ter verkoop aangeboden goed/zaak en/of elke overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden zoals onderwijs, cursussen, workshops, blended learning en praktica tussen Verkoper en Koper, zulks in de ruimste zin des woords.

Goederen: de roerende zaken/goederen, ten aanzien waarvan de Verkoper en Koper als bedoeld in deze voorwaarden een overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden hebben gesloten.

2.Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Verkoper en zijn van toepassing op alle uit hoofde van deze overeenkomsten uitgevoerde leveranties c.q. verrichte diensten en/of werkzaamheden.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden, waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan, van de Koper maken geen deel uit van de overeenkomst en binden derhalve de Verkoper niet, tenzij de Verkoper deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard, in welk geval deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven en bij tegenstrijdigheden prevaleren.

2.3 Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van de Koper prevaleren deze voorwaarden, tenzij de Verkoper de Koper heeft bevestigd, dat de voorwaarden van de Koper prevaleren.

2.4 Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Verkoper en Koper tot stand gekomen overeenkomst.

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van de Verkoper zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald.

3.2 Indien een offerte van de Verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de Koper wordt aanvaard, heeft de Verkoper het recht dit aanbod binnen twee dagen na kennisneming van de aanvaarding door de Koper te herroepen.

3.3 De overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt tot stand door het overmaken van het aankoopbedrag van goederen of diensten op de bankrekening van de Eye Care Academy en de aanvaarding van deze bestelling door de de Eye Care Academy. Wanneer de Eye Care Academy de bestelling niet aanvaardt, wordt het aankoopbedrag teruggestort op dezelfde rekening waarvan het werd overgemaakt. De Koper aanvaardt door het overmaken van het aankoopbedrag van de goederen op de bankrekening van de Eye Care Academy deze algemene voorwaarden.

3.4 Een bestelling door betaling vooraf door de Koper als bedoeld in artikel 3.3 geldt als aanvaard door de Eye Care Academy, voor zover niet de Eye Care Academy binnen 21 dagen na ontvangst van de bestelling door betaling vooraf de Koper uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken. Wanneer de bestelde goederen nog in productie zijn, geldt de termijn 21 dagen vanaf de eerste verschijningsdatum / leverdatum van het product, ook al is eerder betaald.

3.5 De Eye Care Academy is nimmer verplicht reeds (ter aanbieding aan Koper) vooraangekondigde goederen daadwerkelijk op de markt te brengen dan wel aan Koper te verkopen. Wanneer Koper het geld voor de goederen alreeds heeft overgemaakt, zal de Eye Care Academy het geld terugstorten.

3.6 Wanneer de Koper bij het bestellen door betaling vooraf verzuimt het postadres te vermelden waar de goederen moeten worden afgeleverd, zoals bij het telefonisch overmaken en storten aan de balie, wacht de Eye Care Academy tot de Koper uit zichzelf zijn adres kenbaar maakt. Pas wanneer het afleveradres bekend is, is de overeenkomst tussen Verkoper en Koper zoals bedoeld in 3.3. tot stand gekomen. Indien binnen zes maanden na storten van het bedrag geen afleveradres kenbaar gemaakt is, wordt de betaling geretourneerd.

4. Prijzen en facturering

4.1 Verkoop en levering c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van bestelling door de Koper geldende prijzen.

4.2 De in artikel 4.1 bedoelde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief administratie/verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

4.3 Facturering (van de door de Koper bestelde en betaalde goederen) geschiedt door Eye Care Academy door samen met de levering van de bestelde goederen de alreeds betaalde factuur mee te sturen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Levering en levertijd

5.1 de Eye Care Academy zal de goederen binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling van de Koper leveren indien de goederen op voorraad zijn c.q. binnen genoemde termijn met de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten aanvangen. Wanneer de goederen niet op voorraad zijn, wordt een termijn van 30 dagen in acht genomen vanaf de eerste leveringsdatum / verschijningsdatum van de bestelde goederen. Indien de Koper geen woon- of vestigingsplaats in Nederland heeft, zal Uitgeverij Luiten zo spoedig mogelijk de goederen leveren c.q. met de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten aanvangen.

5.2 Indien levering c.q. verrichting niet binnen de in artikel 5.1 bedoelde termijn van dertig dagen kan plaatsvinden, zal de Verkoper of Uitgeverij Luiten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zeven weken na de ontvangst van de bestelling van de Koper, aan deze de verwachte leverings- c.q. verrichtingsdatum schriftelijk dan wel mondeling meedelen.

5.3 Gedurende veertien dagen na ontvangst van de in artikel 5.2 bedoelde mededeling heeft de Koper het recht om de met de Verkoper gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Deze verklaring kan schriftelijk geschieden en dient uiterlijk op de veertiende dag na die van ontvangst van de in artikel 5.2 bedoelde mededeling door de Eye Care Academy te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de Koper de overeenkomst niet meer kan ontbinden wegens te late levering van de goederen c.q. verrichting van de werkzaamheden en/of diensten en evenmin om deze reden schadevergoeding van de Verkoper kan vorderen.

5.4 de Eye Care Academy is gerechtigd de abonnementen te staken en/of de levering van goederen en/of de verrichting van werkzaamheden en/of diensten op te schorten zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens enige Verkoper als bedoeld in deze voorwaarden heeft voldaan. De opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog zijn verplichtingen jegens elke Verkoper als bedoeld in deze voorwaarden volledig is nagekomen.

5.5 De koper wordt (tevens) definitief eigenaar van het product door de plastic folie van het product te verwijderen, de toegang tot een website code zichtbaar te maken, of door het boek of product te beschadigen. De beoordeling of een product beschadigd is ligt bij de Eye Care Academy.

5.6  Bij annulering van onderwijs (zoals prakticum, cursus, workshop, opleiding etc.) 2 maanden voorafgaand aan de geplande datum wordt 50% van de prijs van het desbetreffende onderwijs in rekening gebracht. Bij annulering van onderwijs (zoals prakticum, cursus, workshop, opleiding etc.) 1 maand voorafgaand aan de geplande datum wordt 100% van de prijs van het desbetreffende onderwijs in rekening gebracht.

Overmacht

6.1 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop de Eye Care Academy geen invloed had of nog redelijkerwijs had kunnen hebben en die de levering van goederen c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, wordt de Verkoper ontslagen van zijn verplichtingen uit hoofde van de met de Koper gesloten overeenkomst. De Koper kan in geval van overmacht geen vergoeding van door hem geleden schade van de Verkoper en/of Uitgeverij Luiten vorderen.

6.2 In geval van tijdelijke overmacht is de Eye Care Academy gerechtigd de in artikel 5.1 bedoelde termijn van 30 dagen te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. verrichting geldt.

6.3 Uitgeverij Luiten is verplicht aan de Koper onverwijld schriftelijk of mondeling de vertraging alsmede de reden daarvan mee te delen.

6.4 Na ontvangst van de in artikel 6.2 bedoelde mededeling is de Koper gerechtigd de overeenkomst zonder kosten eenzijdig schriftelijk ontbonden te verklaren, indien in redelijkheid niet van de Koper kan worden verlangd dat hij de goederen c.q. werkzaamheden en/of diensten als gevolg van de vertraging alsnog accepteert. Op deze verklaring vindt artikel 5.3 overeenkomstige toepassing.

7. Reclames

7.1 De Koper dient klachten over de aan hem geleverde goederen c.q. de ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen veertien dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten, schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan de Eye Care Academy mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de Verkoper terzake van gebreken in/aan de geleverde goederen c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten vervalt.

7.2 Indien aan de Koper andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen zijn geleverd, is de Koper gerechtigd deze goederen aan de Eye Care Academy retour te zenden. De kosten van een dergelijke retourzending zijn voor rekening van de Eye Care Academy.

7.3 De Koper is verplicht de door hem retour te zenden goederen in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.4 Na ontvangst van de retour gezonden goederen zal de Eye Care Academy, indien zij de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk de door de Koper bestelde en/of onbeschadigde goederen alsnog aan de Koper leveren.

7.5 de Eye Care Academy kan ingeval van een klacht over retour gezonden goederen waarvoor binnen de op dat moment beschikbare mogelijkheden geen andere oplossing is door terugstorting van het aankoopbedrag de overeenkomst van koop en verkoop ongedaan maken. De goederen waarover geklaagd werd, zijn dan weer het eigendom van de Eye Care Academy.

8. Eigendomsvoorbehoud en (aanvullende) zekerheid

8.1 De Verkoper behoudt zich de eigendom van alle aan de Koper geleverde goederen voor, zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van goederen en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten heeft voldaan, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

8.2 Zolang de Koper nog geen eigenaar van de goederen is, is de Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de goederen te beschikken.

8.3 De Koper verplicht zich nu reeds vooralsdan op eerste verzoek van de Verkoper een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel 8.1 bedoelde goederen, voorzover het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper op deze goederen te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins (aanvullende) zekerheid ten behoeve van de Verkoper te verstrekken.

9. Betaling, rente en kosten, ontbinding overeenkomst

9.1 Betaling dient te geschieden door vooruitbetaling door overmaking op bankrekeningnummer NL61 INGB 0007 1647 00 van de Eye Care Academy te Ridderkerk onder vermelding van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Ingeval, na uitdrukkelijke en schriftelijke overeenstemming daarover, de betaling achteraf geschiedt, dient de betaling te geschieden binnen twintig dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper is het de Koper niet toegestaan, zijn betalingsverplichting jegens de Verkoper te verrekenen met een vordering van de Koper op de Verkoper uit welke hoofde dan ook.

9.4 In het geval van overschrijding van de betalingstermijn zoals bedoeld in 9.2 is NL61 INGB 0007 1647 00 gerechtigd zonder voorafgaande mededeling of sommatie vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de Koper in rekening te brengen. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand beschouwd.

9.5 Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de Koper rustende verplichting jegens de Verkoper is de Eye Care Academy gerechtigd, aan de Koper een bedrag gelijk aan 15% van de openstaande hoofdsom als gerechtelijke kosten en buitenrechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen, onverminderd het recht van de Eye Care Academy om de werkelijke gemaakte kosten aan de Koper in rekening te brengen, indien deze dit bedrag te boven mochten gaan.

9.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde is de Verkoper bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de Koper rustende verplichting gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren en verdere leveranties c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van de Verkoper om vergoeding van de door hem ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de Koper te vorderen.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 De Eye Care Academy is niet aansprakelijk voor door de Koper dan wel enige derde geleden schade, welke het gevolg is van het niet voldoen van door de Verkoper geleverde goederen of verrichte werkzaamheden en/of diensten aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen dan wel het gevolg is van verkeerde levering door de Verkoper.

10.2 De Eye Care Academy is niet aansprakelijk voor door de Koper dan wel enige derde geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door de Verkoper geleverde goederen.

10.3 De Eye Care Academy is niet aansprakelijk voor door de Koper dan wel enige derde geleden schade, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Koper of enige derde van door de Verkoper geleverde goederen of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

10.4 De Koper vrijwaart ee Eye Care Academy voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei schade, die het gevolg is of samenhangt met de levering van goederen of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door de Verkoper.

11. Toepasselijk recht en geschillenregeling

11.1 Op elke door de Verkoper met de Koper gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door de Verkoper met de Koper gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de arrondisementsrechtbank Rotterdam, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

© 2017 - 2024 eyecareacademy | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel